o centru

Smyslem Centra Technologických Informací a Vzdělávání - CTIV na Fakultě strojní ČVUT v Praze je volně a neformálně sdružit progresivní firmy v oblasti technologií a strojírenství. Cílem je poskytovat informace potřebné pro technologický rozvoj, zvýšit technologické znalosti ve společnosti a napomoci vrátit strojírenství v naší zemi tradiční úroveň a prestiž.

Hlavním cílem tohoto centra je sdružit prostředky a odborný potenciál pro vytvoření špičkového technologického pracoviště, které by bylo k dispozici především potřebám firem i k výuce.

Vybudováním laboratorního zázemí pro technologické a materiálové zkušebnictví na špičkové úrovni umožní toto centrum splnit požadavky kladené především zahraničními firmami na vybavenost, která by nebyla u jednotlivých firem plně využívána a vyžadovala by opakované náklady na kvalifikovaný personál. (3D drsnoměr, kvantometr, spektrometr, mikrotvrdoměr, vybavení pro mechanické zkoušky materiálů, defektoskopické i korozní zkušebnictví, ...).

Vzhledem k technologickému zaměření je toto centrum schopno podpořit vzdělávání v rozhodujících strojírenských technologiích, jak v rámci celoživotního vzdělávání zájemců ze strojírenských firem na všech stupních odborného i technologického vzdělání, tak i v dalších souvisejících oblastech potřeb a zájmu (marketing, projektování, reklama, výpočetní technika, simulace, ...).

Toto centrum je otevřeno všem zájemcům o vzdělávání a všem firmám, které mají zájem o jeho využití a podporu. Centrum je možné využívat firmami, jak pro vlastní odborné akce, tak pro prezentace technologií, zařízení a výrobků.

Významným aspektem spolupráce je pomoci firmám v rychlém získávání informací, obchodně výrobních podnětů i v možnostech daňových úlev v rámci podpory vzdělávání související se sférou podnikání.

V neposlední řadě chce toto centrum napomoci vychovávat mladé a perspektivní absolventy Fakulty strojní ČVUT v Praze z oblasti strojírenských technologií, kteří by byli k dispozici firmám požadujícím odborníky s potřebným technickým zaměřením.

Vzhledem k tradici pořádaných vzdělávacích celoživotních a postgraduálních studií na Ústavu strojírenské technologie FS ČVUT v Praze a spolupráci s řadou dalších specializovaných pracovišť v této oblasti je zajištěna potřebná odborná úroveň i certifikace vzdělávání dle mezinárodní legislativy. (např. Evropský korozní inženýr, Mezinárodní svářečský inženýr / technolog, ...)